elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Piątek 14.05.2021
Jesteś tutaj:

Historia szkoły na tle dziejów wsi Pawłowo

 Już w 1352 r. istniała wzmianka o wsi, z niemieckiego GrossPaglau (Paulow), były to dobra rycerskie z kościołem filialnym. W 1398 r. w wykazie archiwum parafialnego Pawłowo zapisano jako filię Nowej Cerkwi, objęte ono było wykazem opłat rzymskich.Od 1653 r. patronem kościoła jest św. Mikołaj. Już w 1743 r. odnotowano: „kościół w pruski mur był budowany”.

 

Proboszczowie:

 • ks. Bernard Goebel 1831 – 1832
 • ks. Franciszek Gabrych 1932 – 1933
 • ks. Józef Sobisz 1933 – 1939
 • ks. Maurycy Sękiewicz – 1939
 • ks. Stefan Szałkowski 1947 – 1948
 • ks. Paweł Czablewski 1948 – 1950
 • ks. Jan Wiecki 1950 – 1952
 • ks. Wilhelm Kubsz 1954 – 1957
 • ks. Antoni Pepliński 1957 – 1959
 • ks. Michał Borzyszkowski 1959 – 1964
 • ks. Konrad Jeziorski 1964 – 1992
 • ks. Brunon Lubiński od marca 1993

W latach 1996 – 1998 zbudowano obecnie istniejący kościół. W kościele tym znajdują się wysokiej wartości dzieła sztuki zdobniczej: obraz św. Mikołaja, rzeźba – krucyfiks z XVIII w., monstrancja z przełomu XIX – XX w. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja w Pawłowie wydaje gazetkę „Wokół ołtarza”.

 

Opracowaniem jej od stycznia 2000 r. do listopada 2005 r. zajmowali się: ks. B. Lubiński, M. Leszczyński i Z. Zakrzewski, a później i do dnia dzisiejszego ten biuletyn parafialny opracowują: proboszcz ks. B. Lubiński i p. R. Śledź. 31.12.2012 r. obchodzono 80-lecie ponownego zaistnienia parafii (31.12.1931 – 31.12.2011 r.).

 

W 1867 r. według spisu ludu Furhmana w Pawłowie (szlacheckim) istniała szkoła ewangelicka uczęszczało do niej 32 dzieci ewangelickich i 41 katolickich. Uposażenie nauczyciela w XIX stuleciu składało się ze świadczeń wsi i dotacji państwowej. Bogate wsie nie korzystały z dotacji państwowych, do nich należało Pawłowo. Wtedy uposażenie to wahało się od 127 do 217 talarów. Już od 1845 r. istniał wspólny okrąg dla szkól w Pawłówku i w Pawłowie.

 

Od 1.09.1923 r. nauczycielem był Stanisław Balewski, a Zygmunt Gajkowski był nauczycielem tymczasowym. Okręgu Szkolnego w Toruniu w piśmie z dnia 17.08.1928 r. uchylił decyzję o połączeniu obwodów Publicznych Szkół Powszechnych w Pawłówku i w Pawłowie i nakazał uruchomić od 1.09.1932 jednoklasową w Pawłówku, a dwuklasową Szkołę Publiczną w Pawłowie.


W 1930 r. Szkoła w Pawłowie posiadała własny budynek (3 sale) uczyło się w niej 137 dzieci, wszystkie w języku polskim. Do obwodu szkolnego należały wtedy wsie: Pawłówko i Lipienice. W 1934 r. odnotowano istniejące w Pawłowie „kółko śpiewackie”, działało przy Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Męskiej oraz przy Ochotniczej Straży Pożarnej. O tym, że OSP istniało w Pawłowie od 18.11.1950 r. świadczą udokumentowane zapiski zatwierdzone przez Prezydium Wojewódzkiej Rady w Bydgoszczy, jednak „starzy ludzie powiadają”, że straż w Pawłowie istniała od lat wojennych (prawdopodobnie chodzi o II Wojnę Światową).

 

W 1935 r. zbudowano szkołę, która składała się z trzech izb lekcyjnych, sali rekreacyjnej oraz kancelarii. Przy niej były następujące zabudowania gospodarcze: stodoła, chlew, studnia i zbudowane z drewna ubikacje dla dziewcząt i chłopców. Mieszkańcy Pawłowa to osadnicy, którzy w 1926 r. nabyli sobie działki z rozparcelowanego majątku i na nich założyli swoje osiedla.Większa część tych osadników przybyła z Kongresówki, toteż podczas hitlerowskiej okupacji przechodzili ciężkie czasy.

 

Przed II wojną światową w Pawłowie, w tzw. „pałacu”, znajdowała się szkoła rolnicza tam porą zimową odbywały się zajęcia dla okolicznej młodzieży. Od września 1939 r., kiedy kierownikiem Publicznej Szkoły Powszechnej był z polecenia Niemieckiego Inspektora nauczyciel polski Wiktor Wandke, rozpoczęły się represje wobec dzieci mieszkańców Pomorza. Dzieci niemieckie traktowano z wyróżnieniem.17.02.1945 r. wojska radzieckie wyzwoliły Pawłowo spod okupacji niemieckiej.

 

21.03.1945 r. obowiązki kierownika szkoły objął Feliks Burkiewicz. Społeczność wiejska pomagała odgruzowywać i prowizorycznie urządzać placówkę, której uroczyste otwarcie nastąpiło 24.04.1945 r. W szkole ostatnią klasą była klasa szósta, a językiem wykładowym był już tylko język polski. Zakończenie roku szkolnego nastąpiło 20.07.1945 r. W niedziele i w święta, za zgodą Inspektora Szkolnego, odbywały się w szkole nabożeństwa (ponieważ kościół parafialny spłonął w 1945 r.).

 

W roku szkolnym 1945/1946 na zebraniu „Opieki Rodzicielskiej” uchwalono, aby opodatkować na potrzeby szkoły każdą rodzinę posyłającą swe dzieci na naukę – 50 kg zboża. W roku szkolnym 1946/1947 utworzono klasę siódmą. W styczniu 1949 r. Koło Opieki Rodzicielskiej zakupiło dla szkoły pierwszą maszynę do pisania. W czerwcu 1949 r. za staraniem Zarządu Gminnego Chojnice – Wieś, został założony, w kancelarii tutejszej szkoły, pierwszy aparat telefoniczny. W kwietniu 1950 r. Komitet Opieki Rodzicielskiej zakupił dla szkoły pierwszy zegar ścienny. 7.11.1954 r. staraniem kierownika szkoły wprowadzono do budynku rury wodociągowe i uruchomiono wodociąg.

 

Jesienią 1960 r. uczniowie klas 4–6 brali udział w wykopkach w PGR Pawłowo (Państwowe Gospodarstwo Rolne). Zarobione pieniądze postanowiono przeznaczyć na zakup telewizora. Komitet Opieki Rodzicielskiej powołał zespół, który zajął się tą sprawą. Ostatecznie ten społeczny telewizor zjawił się w placówce (jako pierwszy telewizor we wsi) 3.03.1962 r. 15.12.1962 r. oddano do użytku rozpoczętą w roku 1959 dobudowę szkoły. Uroczyste otwarcie budynku nastąpiło 7.01.1963 r. w obecności m.in. Inspektora Szkolnego Henryka Kostucha.

 

W Latach 60-tych powstało w Pawłowie „Koło Gospodyń Wiejskich”, jego przewodniczącymi były: Halina Borowicz, Barbara Gruszka, Bożena Borowicka. W 2007 r. KGW zostało przekształcone w „Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pawłowo i okolicy”, którego prezesem od 1.01.2012 r. jest Joanna Kniter. W 1963 r. powstał w Pawłowie klub sportowy „Jantar”, działa on do dnia dzisiejszego. Jego prezesem jest Marcin Śliwiński, a trenerem piłkarzy Patryk Kawczyński.

 

W roku szkolnym 1963/1964 stanowisko kierownika szkoły objął Stefan Polasik. 15.07.1968 r. nastąpiło uroczyste odebranie nowej sali gimnastycznej. Szkoła powiększyła się też o jedną klasę, pokój dla kierownika i szatnie z prysznicami. 1.04.1969 r. dyrektorem szkoły został Zbigniew Laskowski. Od 1981 r. realizowano projekt dobudowy II kondygnacyjnego skrzydła elewacji wschodniej od strony Silna.

 

Inwestorem nadbudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Pawłowie była Zbiorcza Szkoła Gminna w Chojnicach. Pod koniec lat 80-tych zaadaptowano mieszkania nauczycieli znajdujące się w „starym budynku” na następujące pomieszczenia szkolne: oddział przedszkolny, pokój nauczycielski, kancelarię,  gabinet pielęgniarki, klasę i toalety. W tym czasie szeroko rozwinął się ruch turystyczny, organizatorkami jego były: Helena Horst – Gierszewska i Zofia Januszewska -Janta, nauczycielki tutejszej szkoły. Panie zorganizowały i poprowadziły kilkadziesiąt wycieczek po kraju oraz kilka zagranicznych.

 

Od 1.09.1990 r. w polskim systemie oświaty pojawiły się gimnazja (3-letnie). To był nowy typ szkoły obok 6-letniej podstawówki. W Pawłowie nie utworzono gimnazjum. Dzieci z naszego obwodu dowożono do gimnazjum w Silnie. Natomiast z Silna dowożono dzieci do nas do podstawówki (kl. IV – VI), zaś kl. O – III uczyły się na miejscu w Pawłowie i w Silnie (szkoła w Silnie była jednocześnie filią Szkoły Podstawowej w Pawłowie). Od 1990 r. wprowadzono od kl. V szkoły podstawowej przedmiot: WDŻ (wychowanie do życia w rodzinie).

 

1.09.1991 r. funkcję dyrektora szkoły powierzono Janinie Kosiedowskiej. Od 1992 r. wprowadzono do szkół rekolekcje wielkopostne (MEN 14.04.1992 r. & 10, p.1). Od 1995 r. do 2003 r. (z przerwami) ukazywała się szkolna gazetka „Relaks” („cojakiśczaśnik”). Opiekunką jej była nauczycielka – Maria Odejewska. Od 1997 r. w szkole istnieje stołówka. 1.05.1998 r. obowiązki dyrektora przejął Wiesław Szczęsny.

 

Dzięki dotacji z Urzędu Gminy w Chojnicach wszystkie dzieci szkolne od 1.10.1998 r. objęte są dożywianiem – za darmo. Od 1.09.2003 r. do 31.08.2016r. obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej przekształconej w Zespół Szkół – Podstawowej i Gimnazjum 01.09.2011r. pełniła Zofia Januszewska – Janta. W roku 2004 SU wydawał szkolną gazetkę „Agrafka” (miesięcznik). W roku szkolnym 2003/2004 szkoła liczyła 15 oddziałów (z filią SP Pawłowo w Silnie). Łącznie uczęszczało do niej 349 uczniów, a pracowało 30 nauczycieli.

 

Od 2004 r. uczniowie klasy III szkoły podstawowej lekcje wf-u odbywają na basenie w Chojnicach. Dzieci nie płacą, korzystają z dotacji z Urzędu Gminy . 21.06.2004 r. odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Pawłowie imienia Wandy Chotomskiej. W 2006 r. pod red. nauczycielki Joanny Gierszewskiej, ukazywała się gazetka „Wendy”. W oddziale „O” przez 4 dni w tygodniu (po 4 godziny) mają zajęcia dzieci 3 i 4 letnie.

 

Przedszkole utworzono 5.06.2007 r., a działa ono pod kierunkiem „Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Pawłowo i okolic” to – „Małe przedszkole”. Od 5.11.2007 r. w szkole obowiązywały mundurki, jednakowe dla dziewcząt i chłopców. Były to szare, płócienne bezrękawniki zapinane na zamek błyskawiczny, z lewej strony naszyty był emblemat szkoły. Obowiązywały do wakacji w 2008 r. 4.10.2010 r. odbyła się uroczystość upamiętniająca zamordowanych w Katyniu podczas II wojny światowej: aspiranta Bronisława Krupę i porucznika Pawła Przytułę.

 

Przy symbolicznych obeliskach na boisku szkolnym posadzono „Dęby pamięci”. W roku 2011 przeprowadzono w szkolne prace remontowo – melioracyjne. W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie rozpoczęli naukę w Zespole Szkół w Pawłowie (szkoła podstawowa i gimnazjum)

 

Do obwodu naszej szkoły zalicza się sołectwa:

 • Pawłowo
 • Pawłówko i Lipienice
 • Granowo
 • Racławki

W grudniu 2012 r. w Zespole Szkół w Pawłowie odnotowano 206 uczniów. Od 2.01.2012 r. działa w Pawłowie prywatny punkt przedszkolny „Akademia Maluszka”. We wszystkie dni robocze szkoła udostępnia mieszkańcom salę gimnastyczną. Od kilku lat uczniowie szkoły są wolontariuszami w ogólnopolskiej akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” 17.06.2013 r. odbyła się uroczystość nadania Gimnazjum w Pawłowie imienia Wandy Chotomskiej.

 

Kierownicy i dyrektorzy szkoły w Pawłowie:

 • Od września 1939 r. kierownikiem Publicznej Szkoły Powszechnej był Wiktor Wandke.
 • 21.03.1945 r. kierownikiem został Feliks Burkiewicz.
 • Od roku szk. 1963/1964 funkcję kierownika powierzono Stefanowi Polasikowi.
 • Od 1.04.1969 r. szkołą zarządzał dyrektor Zbigniew Laskowski.
 • Od 1.09.1991 r. funkcję dyrektora pełniła Janina Kosiedowska.
 • 1.05.1998 r. dyrektorem szkoły był już Wiesław Szczęsny.
 • 1.09.2003 r.-31.08.2016 r. funkcję dyrektora pełniła Zofia Januszewska – Janta.
 • Od 1.09.2016 r. funkcję dyrektora pełni Maciej Jakubowski.

Opracowała p. Helena Horst-Gierszewska

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Pawłowie
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 19.10.2018
Data udostępnienia informacji: 19.10.2018
Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2018
Liczba wyświetleń: 419
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
19.10.2018
22:46:01
edycja
Administrator
Historia szkoły
19.10.2018
22:45:25
edycja
Administrator
Historia szkoły
19.10.2018
22:41:11
edycja
Administrator
Historia szkoły
19.10.2018
22:40:53
dodanie
Administrator
Historia szkoły